הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות

הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות

במהלך החודשים האחרונים קידמה רשות ניירות ערך בשיתוף עם משרד המשפטים סדרת הקלות בכללי ממשל תאגידי החלים על חברות נסחרות.

ביום 16.3.2016 פרסמה הרשות סקירה קצרה של הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות, לגבי העניינים הבאים: (א) מענק בשיקול דעת לנושא משרה כפוף מנכ"ל; (ב) ביטול זכות התנגדות לעסקאות על פי תקנות ההקלות; (ג) פטור מפרסום הודעה על אסיפה כללית; (ד) רוב לכפל כהונה כיו"ר ומנכ"ל; (ה) ועדת ביקורת כוועדת תגמול; (ו) הפחתת גמול מזערי לדירקטור חיצוני; (ז) חידוש התקשרות עם מנכ"ל; (ח) מענק של שלוש משכורות חודשיות על בסיס קריטריונים לא מדידים; (ט) אישור שינוי לא מהותי בתנאי כהונה; (י) העדר זיקה עקב זניחות במהלך כהונה של דירקטור חיצוני; (יא) מינוי דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; (יב) כהונת דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב שהופכת לחברה ציבורית.

לסקירה המפורטת של רשות ניירות ערך, ראו כאן.

אין באמור לעיל כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוחות המשרד להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין במשרד לוין פישר.

לפורמט הדפסה, לחץ על הלינק הבא: הקלה לחברות נסחרות