הקלות לחברות שייכללו במדד הטק-עילית של הבורסה

הקלות לחברות שייכללו במדד הטק-עילית של הבורסה

ביום 23 במרץ 2016, פרסמה רשות ניירות ערך מזכר, בו היא מבקשת להודיע כי הותקנו בתקנות הקלות לחברות אשר מניותיהן ייכללו במדד הטק-עילית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב והן תיכנסנה לתוקף עם פרסומן ברשומות.

מדד הטק-עילית הינו מדד הכולל את המניות של החברות הגדולות בענפי הביומד והטכנולוגיה. במדד החדש נכללות חברות בעלות שיעור החזקות ציבור מינימלי של 25% ושווי שוק מינימלי של 400 מיליון ש"ח. שווי השוק הנדרש מחברות אשר תבצענה הנפקה ראשונה (IPO)  ותיכנסנה למדד זה במסלול המהיר, יהיה 200 מיליון ש"ח לפחות (לפרטים נוספים אודות מדד זה, ראו באתר הבורסה לניירות ערך, כאן).

הרשות הבהירה, כי ההקלות מיועדות להעניק לחברות אשר מניותיהן ייכללו במדד הנ"ל, לרבות חברות אשר עתידות להנפיק מניות במסגרת הצעה ראשונה לציבור ואשר קיבלו אישור עקרוני מהבורסה כי מניותיהן תיכללנה במדד הנ"ל לאחר הרישום למסחר, אפשרות להגיש את דיווחיהן בשפה האנגלית. בנוסף, תאגיד טק-עילית חדש יזכה להקלות בגילוי ובדיווח לתקופה של עד 5 שנים ממועד ההנפקה.

במזכרה, סקרה רשות ניירות ערך את ההקלות, אשר יהיו בתחומים הבאים:

(א) דיווח בשפה האנגלית;

(ב) נתונים השוואתיים בפרק תיאור עסקי התאגיד ובדוחות הכספיים השנתיים;

(ג) פרסום דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב;

(ד) הקלות החלות על תאגיד קטן;

(ה) הקלהבעניין הכנת דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(ו) הקלות לעניין דוחות רבעוניים.

למזכר של רשות ניירות ערך, ראו כאן.

אין באמור לעיל כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוחות המשרד להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין במשרד לוין פישר.

לפורמט הדפסה, לחץ על הלינק הבא: הקלות לחברות במדד טק-עילית.