עמדת רשות ניירות ערך - מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים

מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים

ביום 22 במאי 2016 פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית (103-38), לגבי "מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים" (Testing the Water).

ידוע כי הנפקה לציבור של ניירות ערך, והנפקה לראשונה בפרט, היא תהליך מורכב. במסגרת זו נדרשות חברות להתאיםהליכים שמבוצעים על ידן לצורך עמידתם בסטנדרטים הנדרשים מחברה ציבורית; להכין דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות החלים עלחברות ציבוריות (IFRS); להכין טיוטות תשקיף בהתאם להוראות החוק ולקיים דיונים עם רשות ניירות ערך ועם הבורסה.

תהליך זה כרוך בעלויות כספיות וזמן ניהולי. העלויות נובעות בין היתר מהצורך לשכור את שירותיהם של גורמים שונים, ובכלל זה עורכי דין, רואי חשבון, יועצי הנפקה, חתמים, מעריכי שוויו עוד. עלויות אלו מושקעות עוד בטרם ההנפקה וללא ודאות בדבר היתכנותה והצלחתה, ועל כן עלולות להרתיע חברות מלפנות לשוק ההון במטרה לגייס הון.

בעמדת סגל 106-2 שפורסמה בשנת 2007 צוין כי בהינתן היכולת לפרסם טיוטת תשקיף, על בסיסה יוצעו ניירות ערך לציבור, אין מקום לחשוף מידע למשקיעים מסווגים בלבד, על מנת שלא להפלותם לטובה ביחס לשאר הציבור (לעמדת רשות ניירות ערך הנ"ל, ראה: כאן).

לנוכח פניות של חברות המבקשות לבחון את היתכנות ההנפקה מול משקיעים מסווגים לפני כניסה להליך הכרוך בתשומות רבות, וכדי לעודד הנפקות, בחן סגל הרשות מחדש את ההצדקות בעניין פניה למשקיעים מסווגים בטרם הגשת טיוטת תשקיף לרשות. כך, בפניה מקדמית משנת 2013 שקלה חברה לבצע הצעה של מניות לציבור וביקשה לבחון את היתכנות מהלך ההנפקה עוד טרם קידומו ונשיאה בעלויות הכרוכות בו. זאת, באמצעות פניה למספר נציגים של משקיעים ואנליסטים והצעה לבקר בנכסי החברה בחו"ל לצורךהתרשמות מהנכסים ועל מנת שיחוו את דעתם אם ההשקעה עשויה לעניין משקיעים בישראל ותוך מסירה לגופים אלו מידע שיפורסם בתשקיף החברה כשיפורסם. סגל הרשות קיבל את עמדת החברה לפיה אין לראות במהלך מסוג זה משום הצעה לציבור של ניירות ערך בפנ יעצמו, וכהליך שיווק ההנפקהה מחייב פרסום טיוטת תשקיף בכפוף לתנאים (לתשובת הרשות הנ"ל, ראה: כאן).

בהמשך למענה לפניה המקדמית האמורה ונוסף עליה, סגל הרשות סבור כי יש לאפשר לחברות השוקלות לבצע הנפקת ניירות ערך לציבור "לחוש את השוק", עוד בטרם הן בוחרות לצאת בהנפקה.

לאור האמור, מבהיר סגל הרשות, כי אין מניעה כי חברה השוקלת להנפיק ניירות ערך לראשונה תמסור מידע על פעילותה למשקיעים מסווגים עימם היא מקיימת מגעים ראשוניים, לפני הצעת ניירות הערך על פי התשקיף או טיוטת תשקיף ועד 15 יום קודם לקבלת היתר לתשקיף. מגעים ראשוניים אלו מטרתם לבחון אםיש למשקיעים האמורים עניין בהצעה המיועדת ומהי היתכנותה.

המשקיעים המסווגים הרלוונטיים הם אלה המנויים על התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, למעט משקיע מסוג "לקוח כשיר" (המנוי בסעיף 12 לתוספת הראשונה).

הרשות מבהירה, כי כל המידע המהותי שיימסר במהלך מגעים ראשוניים אלו ייכלל בתשקיף ההנפקה, וכי אין באמור כדי לגרוע מהחובה לכלול כל פרט הטעון גילוי בטיוטת תשקיף או בתשקיף ההנפקה.

הרשות ממשיכה ומסבירה, כי שיקולים אלו הנחו גם את המחוקק האמריקאי בשנת 2012 במסגרת ה – Jobs Act, להתיר לחברות החוסות תחת ההקלות בחוק, לקיים מגעים עם משקיעים מתוחכמים בשלב מוקדם יחסית ועוד טרם הגשת טיוטת תשקיף, בכפוף לתנאים, לצורך בחינת היתכנות ההנפקה. אפשרות zu זכתה לכינוי Testing the Water. מנגנון זה הרחיב את יכולתה של חברה בשוק האמריקאי לתקשר עם השחקנים בשוק ההון טרם הנפקה, תקשורת שעד אז היתה למעשה אסורה על פי הדין.

מקור: עמדת סגל משפטית 103-38 :של רשות ניירות ערך.

לעיון בעמדת הרשות ראה: כאן.

לפורמט הדפסה, ראה: כאן.

אין באמור לעיל כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוחות המשרד להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין במשרד לוין פישר.