חובת החברה לבחון ולסווג בעל מניות אשר יש לו עניין אישי בעסקה

בחודש דצמבר 2015 פרסמה רשות ניירות ערך את עמדתה בקשר לחובת חברה לבחון ולסווג בעל מניות אשר יש לו עניין אישי בעסקה.
כרקע לפרסום העמדה, עמדו מספר מקרים שהגיעו לידיעת סגל הרשות, בהם בעלי מניות אשר יש להם "עניין אישי" באישור עסקאות של החברה עם בעל השליטה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, סווגו כמי שאין להם "עניין אישי" בעסקאות האמורות. סיווג זה נעשה על סמך הצהרה של בעלי המניות האמורים בלבד, גם במקרים בהם החברה היתה מודעת לעניין האישי של בעלי המניות באישור העסקאות.
סגל הרשות קבע את עמדתו, כי השאלה אם בעל מניות הינו בעל עניין אישי באישור עסקה הינה שאלה משפטית אשר התשובה לה נגזרת מעובדות ומנסיבות המקרה. מדובר במבחן אובייקטיבי במסגרתו יש לבחון את מכלול הקשרים והזיקות של בעל המניות לעסקה או לבעל השליטה, כדי לקבוע האם מתקיימת לבעל המניות זיקה עודפת שאינה קלה וזניחה, כזו שהיתה יכולה להטות את שיקול דעתו בעת הצבעתו על העסקה בניגוד לאופן בו היה עשוי להצביע אלמלא אותה זיקה.
סגל הרשות מפנה לסעיף 276 לחוק החברות קובע כי:
"בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 יודיע לחברה לפני האסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה".
לעמדת סגל הרשות, החובה המוטלת על המצביע מכוח הסעיף הנ"ל אינה גורעת מן החובה החלה על החברה, כאשר היא מודעת לקיומם של קשרים עסקיים או אחרים מהותיים של המצביע עם החברה או עם בעל השליטה, לברר את מהות הקשרים וטיבם, ובמידת הצורך – לסווג אותו כמי שיש לו עניין אישי באישור העסקה.
סגל הרשות מבהיר, כי האופן בו המצביע סיווג את עצמו כמי שאין לו עניין אישי, גם אם נעשה בתום לב, אינו יכול לשנות את המצב המשפטי כפי שנובע מנסיבות המקרה האובייקטיביות.
סגל הרשות מסביר, כי חובתה זו של החברה נגזרת מחובותיה על פי דיני החברות ודיני ניירות ערך לקיים אסיפות כלליות מסוגים שונים, לספור את הקולות, לבחון את הרוב הדרוש על פי דין, לבחון האם ההחלטה התקבלה כדין ולדווח על התוצאות הנכונות של האסיפה.
לפיכך, מביע סגל הרשות את עמדתו, כי כאשר החברה מודעת לנסיבות העשויות להקים עניין אישי למצביע, עליה לברר נסיבות אלה ולסווג את המצביע כדין.
לסיום, מזכיר סגל הרשות, כי האמור לעיל אינו יכול לאפשר לבעלי השליטה לשלוט בתוצאות האסיפה ולהביא לאישורה של עסקה הנעשית עימם (או שיש להם בה עניין אישי), בין באמצעות פסילה של קולות המתנגדים לעסקה (על ידי סיווגם כבעלי עניין אישי שלילי), ובין בשינוי סיווג של בעלי מניות התומכים בעסקה ואשר סיווגו עצמם כבעלי עניין אישי (על ידי סיווגם כחסרי עניין אישי). לאור האמור, במקרים אלו החברה אינה יכולה לשנות את סיווגם של המצביעים, ועליה (או על בעלי השליטה) לפנות לביהמ"ש לצורך שינוי הסיווג.
מקור: עמדה משפטית מספר 101-19 של רשות ניירות ערך, מיום 8 בדצמבר 2015.
אין באמור לעיל כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוחות המשרד להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין במשרד לוין פישר.

לפורמט הדפסה, לחץ על הלינק הבא: חובת החברה לבחון ולסווג בעל מניות אשר יש לו עניין אישי בעסקה